K o n t a k t

Sídlo spoločnosti:

Televízia SLOVAN s.r.o.

A. Kmeťa  576/13
03601  Martin
e-mail: televiziaslovan@protonmail.com

Ak nás chcete podporiť akoukoľvek sumou, tak prosím do správy pre príjemcu uveďte podpora – dar. Ďakujeme.

Majiteľ účtu
Televízia SLOVAN, s.r.o.

IBAN
SK25 0900 0000 0051 8789 9732

BIC SWIFT kód
GIBASKBX

Správa pre príjemcu
dar – podpora (nie predplatné za vysielanie!!!)

Kontaktný formulár: