Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY A SLUŽIEB NA NICH UVEDENÝCH

 • 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  • 1.1. Televízia SLOVAN, s.r.o., so sídlom Andreja Kmeťa 576/13, 036 01 Martin, IČO: 51 690 748, IČ DPH: SK2120759575, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 70047/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) je vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej stránky televiziaslovan.sk. Dozorujúci orgán: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina.

  Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Internetové stránky myslí akákoľvek z nich, jej časť, obsah na nej uvedený a/alebo služba ňou poskytovaná a pod.

 • 1.2.Tieto všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti Užívateľa a/alebo Registrovaného užívateľa a Prevádzkovateľa vznikajúce v súvislosti s používaním Internetových stránok, akejkoľvek ich časti, alebo obsahu a/alebo služby na nich uvedených (ďalej aj ako „VP“ alebo „Všeobecné podmienky“). Užívateľ a/alebo Registrovaný užívateľ vstupujúci a/alebo používajúci Internetové stránky (ďalej len „Užívateľ“) dáva vstupom na Internetové stránky svoj súhlas s VP, ich obsahom a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať. Registrovaný užívateľ prehlasuje, že pred vstupom a použitím služby NAŽIVO a/alebo archív sa vyslovene oboznámil s podmienkami poskytovania služby NAŽIVO a/alebo archív upravenými v týchto VP.
 • 1.3.Internetové stránky a ich obsah sú chránené v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z.. Ich obsahom sú informácie súvisiace s Prevádzkovateľom, jeho činnosťou a službami a/alebo produktmi Prevádzkovateľa
 • 1.4.Prevádzkovateľ sprístupňuje na Internetových stránkach najmä nasledujúce informácie a/alebo služby:
  • sprístupnenie obsahu, najmä vzdelávacieho a informatívneho charakteru;
  • poskytovanie spravodajských a publicistických informácií;
  • sprístupňovanie archívu programov
  • sprístupňovanie platenej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

  (ďalej spolu len ako „služby“ ).

 • 1.5.Internetové stránky je Užívateľ s výnimkou platených služieb v nich obsiahnutých oprávnený využívať pre svoju osobnú potrebu bezplatne. V prípade využívania Internetových stránok odlišne s predchádzajúcou vetou, je Užívateľ povinný získať predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa. Akékoľvek používanie Internetových stránok je možné za predpokladu, že nedôjde k (i) zásahu do ich technickej alebo obsahovej časti bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa, (ii) k ich zmene alebo odstráneniu akýchkoľvek ich častí alebo (iii) zobrazeniu alebo odoslaniu informácie z Internetových stránok, ktoré by odporovalo právnym predpisom alebo dobrým mravom.
 • 1.6.Akýkoľvek neoprávnený zásah, používanie, kopírovanie alebo napodobňovanie Internetových stránok a/alebo ich obsahu, vrátane ochranných známok alebo iných označení vo vlastníctve alebo oprávnenej držbe Prevádzkovateľa, je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak takýmto konaním vznikne Prevádzkovateľovi škoda, je Užívateľ povinný Prevádzkovateľovi vzniknutú škodu nahradiť.
 • 1.7.V prípade porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení uvedených v týchto VP Užívateľom je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť opatrenia uvedené v týchto VP a/alebo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • 2. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEBPrevádzkovateľ týmto poučuje Registrovaného užívateľa, že zaplatením Registrovaného užívateľa za služby, začne Prevádzkovateľ poskytovať služby pred uplynutím lehoty (14 dní) na odstúpenie od zmluvy, v dôsledku čoho Registrovaný užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy v danej lehote.
  • 2.1.Informácie o službách pred uzavretím zmluvy:
   • 2.1.1.Charakter služieb je platenou audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie určenou na sledovanie programov v momente, ktorý si Užívateľ zvolil, poskytovaná prostredníctvom elektronických komunikácií na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného Prevádzkovateľom alebo treťou stranou, ktorej hlavným účelom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť. Služby sú služby s elektronickým obsahom, ktorá je sprístupňovaná iba Užívateľovi, ktorý
    • 2.1.1.1.sa zaregistroval u Prevádzkovateľa prostredníctvom registrácie na televiziaslovan.sk (ďalej jednotlivo aj ako „Registrovaný užívateľ“ alebo spoločne aj ako „Registrovaní užívatelia“); a
    • 2.1.1.2.zaplatil predplatné v súlade s ods. 2.2.1 týchto VP („SVOD“) a/alebo
    • 2.1.1.3.zaplatil jednorazový poplatok v súlade s ods. 2.2.2 týchto VP („TVOD“).
   • 2.1.2.Obchodné meno a sídlo spoločnosti prevádzkujúcej služieb: Televízia SLOVAN, s.r.o., so sídlom Andreja Kmeťa 576/13, 036 01  Martin
   • 2.1.3.Kontaktná emailová adresa: televiziaslovan@protonmail.com
   • 2.1.4.Cena za službu je 3,98€/mesiac alebo 39,98/1 rok. Cena je uvedená s DPH. Spôsob úhrady je prostredníctvom platobnej karty cez platobnú bránu Stripe.
   • 2.1.5.Služby sú poskytované po dobu, za ktorú Registrovaný užívateľ uhradil platbu. Prevádzkovateľ začne poskytovať zvolenú službu Registrovanému užívateľovi zaplatením ceny za služby, a teda pripísaním ceny za službu v prospech účtu Prevádzkovateľa. Pre účely reklamácie poskytovanej služby je Registrovaný užívateľ povinný postupovať spôsobom v zmysle ods. 2.5. týchto VP. Podnety k poskytovanej službe môže Registrovaný užívateľ zasielať na email: televiziaslovan@protonmail.com.
   • 2.1.6.Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na konci VP.
   • 2.1.7.Registrovaný užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy resp. stráca právo na odstúpenie od zmluvy najmä ak Registrovanému užívateľovi Prevádzkovateľ začal poskytovať službu, za ktorú zaplatil.
   • 2.1.8.Prevádzkovateľ zodpovedá za vady služby v zmysle §622 a §623 Občianskeho zákonníka.
   • 2.1.9.Prevádzkovateľ neposkytuje záruku na služby.
   • 2.1.10.Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a) na dobu predplateného obdobia za ktoré je predplatné uhradené.
  • 2.2.Platba za služby Pre Užívateľa, ktorý sa zaregistroval na poskytovanie služby Prevádzkovateľ vedie Užívateľský účet (ďalej len ako „Užívateľský účet“). Registrovaný užívateľ je povinný za využívanie služby hradiť cenu za služby formou predplatného podľa spôsobu, ktorý si sám zvolí/ aktivuje na Užívateľskom účte. Platba za službu môže byť realizovaná prostredníctvom služby Stripe  alebo platobnej karty či iným spôsobom, ktorý umožňuje a podporuje Prevádzkovateľ (ďalej len ako „platobné kanály“).
   • 2.2.1.PredplatnéRegistrovaný užívateľ, ktorý má záujem o poskytovanie služieb v určených intervaloch počas predplateného obdobia (ďalej len „predplatné“) môže na svojom Užívateľskom účte aktivovať a uhradiť predplatné prostredníctvom vybraných platobných kanálov. Registrovaný užívateľ platí za služby predplatné na základe opakovaných (rekurentných) platieb počas ním vymedzeného obdobia.
   • 2.2.2.Jednorazový poplatok Registrovaný užívateľ, ktorý má záujem o sprístupnenie konkrétneho Titulu, môže na svojom Užívateľskom účte aktivovať a uhradiť jednorazový poplatok za vybraný Titul prostredníctvom vybraných platobných kanálov.
  • 2.3.Užívateľský účet zaniká
   • 1)Ak Registrovaný užívateľ neaktivoval nové predplatné a/alebo sprístupnenie konkrétneho Titulu v lehote 2 rokov od ukončenia posledného predplateného obdobia; alebo
   • 2)Ak Registrovaný užívateľ neaktivoval sprístupnenie konkrétneho Titulu a/alebo predplatné v lehote 2 rokov od ukončenia sprístupnenia posledne objednaného Titulu.
  • 2.4.Zneužitie údajov Ak Registrovaný užívateľ zistí, že niekto neoprávnene použil/ zneužil jeho údaje, týkajúce sa zaregistrovanej emailovej adresy (užívateľské meno) a/alebo hesla, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Prevádzkovateľa prostredníctvom  emailu na adresu: televiziaslovan@protonmail.com
  • 2.5.Reklamácia služby
  • 2.5.1.Reklamácia služby 
    • (i)Je vo vzťahu k prehratiu konkrétneho videa možné uplatniť u Prevádzkovateľa do 48 hodín od momentu kedy vada nastala;
    • (ii)vo vzťahu k fakturácii predplatného je možné reklamáciu uplatniť u Prevádzkovateľa do začiatku ďalšieho predplateného obdobia vo vzťahu ku ktorému bolo predplatné pred začatím jeho plynutia Registrovaným užívateľom zrušené;
    • (iii)iné vady služby je možné uplatniť u Prevádzkovateľa bezodkladne najneskôr do 24 hodín.
   • 2.5.2.Pre účely začatia reklamačného konania je Registrovaný užívateľ povinný uviesť v e-mailovej správe televiziaslovan@protonmail.com
    • presný popis vady, ktorú reklamuje (t.j. popis vady, prípadne ako sa vada prejavuje),
    • v prípade nemožnosti prehrávania Titulu ponúkaného v rámci predplatného vydokladovať, že predplatné na príslušné obdobie bolo Registrovaným užívateľom riadne uhradené.;
    • popis jeho/ jej technického vybavenia, a to najmä verziu operačného systému, aplikácie, meno poskytovateľa internetu, spôsob pripojenia (optické pripojenie, ADSL, a pod.).
   • 2.5.3.Prevádzkovateľ je oprávnený zamietnuť reklamáciu
    • a)podanú v zmysle písm. (ii) 2.5.1. VP, ak má dôvodné pochybnosti, že Registrovaný užívateľ má zriadených viac Užívateľských účtov prostredníctvom ktorých zneužíva poskytovanie služby (napr. využívanie 7dňovej skúšobnej doby prostredníctvom viacerých Užívateľských účtov, v prípade, že je táto služba dostupná),
    • b)ak sa reklamácia vzťahuje k uhradenému jednorazovému poplatku za službu, ktorej poskytovanie prebieha.
   • 2.5.4.V prípade, že Registrovaný užívateľ neposkytol Prevádzkovateľovi požadované údaje a/alebo poskytnuté údaje sú nejednoznačné a/alebo poskytnuté údaje boli zaslané anonymne, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom úplného doplnenia chýbajúcich informácií.
  • 2.6.Informácie o obmedzení poskytovania služby Poskytovanie služby môže byť obmedzené na dobu nevyhnutne potrebnú najmä v prípade
   • a)ak nedošlo k realizácii platby za službu objednanú Registrovaným užívateľom,
   • b)výpadku servera/ov, prevádzkových porúch,
   • c)výpadkov telekomunikačných liniek alebo iných podobných skutočností spôsobených treťou stranou, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti služby a/alebo k nemožnosti vykonať platbu za službu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady služby ani akékoľvek škody, ktoré sám ani v súčinnosti s inými osobami úmyselne nezavinil.
 • 3. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • 3.1.Užívateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že poskytovanie niektorých služieb môže byť okrem týchto VP upravené aj ďalšími špeciálnymi podmienkami pre takéto služby a zaväzuje sa ich dodržiavať
  • 3.2.Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezaručuje a nenesie zodpovednosť za:
   • presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Internetové stránky z iných zdrojov;
   • inú formu komunikácie alebo softvér prevádzkovaný tretími stranami prostredníctvom Internetových stránok;
   • akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné) alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia (a) Internetových stránok a/alebo (b) stránok tretích strán, na ktoré je umožnený prístup prostredníctvom Internetových stránok, či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivý kódom alebo hackerským útokom;
   • funkčnosť dátovej siete Užívateľa ani za jeho hardvérové a softvérové vybavenie;
   • ako výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti Internetových stránok a/alebo k nemožnosti vykonať riadne platby;
   • akékoľvek prípadné škody, ktoré Užívateľovi vzniknú, pokiaľ Užívateľ nebude včas informovaný o akýchkoľvek zmenách služieb z dôvodu, že ich pravidelne nevyužíva;
   • obsah Internetových stránok, najmä za to, že tento obsah bude plne v súlade s platnými právnymi predpismi a že bude bezchybný;
   • to, že Internetové stránky neobsahujú vírusy, alebo iné rušivé komponenty.
  • 3.3.Internetové stránky nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä z dôvodu pravidelnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technických porúch mimo kontroly Prevádzkovateľa.
  • 3.4.Užívateľ prehlasuje, že je uzrozumený a súhlasí s tým, že obsah Internetových stránok je určený predovšetkým pre zábavné, spravodajské a prípadne vzdelávacie účely a neposkytuje akékoľvek rady alebo stanoviská, napríklad právne či lekárske, ktoré by mohli byť považované za záväzné a relevantné.
  • 3.5.Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Užívateľa na skutočnosť, že používanie akýchkoľvek služieb v rozpore s týmito VP môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže vykazovať aj znaky trestnej činnosti.
  • 3.6.Užívateľ plne zodpovedá za utajenie svojho Užívateľského mena, hesla alebo akýchkoľvek iných registračných údajov a nesie všetku zodpovednosť a prípadné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s porušením týchto VP.
  • 3.7.Užívateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom v súvislosti s užívaním služieb na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Užívateľ súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa podľa týchto VP, akékoľvek práva a povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z poskytovania služieb vo vzťahu k Užívateľovi môžu byť bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho súhlasu Užívateľa postúpené na tretie osoby
  • 3.8.Internetové stránky môžu byť menené, môže z nich byť odstránený obsah, či akékoľvek prvky, kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez udania dôvodu. V prípade, že je možné niektoré prvky akejkoľvek Internetovej stránky sťahovať, Užívateľ je oprávnený stiahnuť len jednu kópiu takého obsahu do jedného počítača, ktorý slúži pre jeho osobnú potrebu, resp. pre vlastné nekomerčné použitie. Užívateľ nesmie z Príspevkov odstraňovať označenia týkajúce sa autorstva či vlastníctva a Príspevky meniť. Akékoľvek komerčné použitie Internetových stránok je zakázané.
  • 3.9.Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že za účelom zabezpečenia ľahkého, priameho a stáleho prístupu k informáciám v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sú tieto informácie uvedené v záložke „O nás/Kontakty“ umiestnenej na Internetových stránkach.
  • 3.10.Podmienky spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Registrovaných užívateľov automatizovaným aj manuálnym spôsobom, na účely plnenia Zmluvy v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov, rozsahu spracovávaných údajov ako aj právach dotknutých osôb sú dostupné na https://televiziaslovan.sk/gdpr
  • 3.11.Právne vzťahy vzniknuté na základe týchto VP a v súvislosti s využívaním služieb sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  • 3.12.Prevádzkovateľ ako vlastník a prevádzkovateľ Internetových stránok má výlučné (i) vykonávať všetky majetkové práva k Internetovým stránkam, (ii) podmieniť prístup Užívateľa na Internetové stránky poskytnutím niektorých údajov a (iii) odmietnuť alebo obmedziť prístup Používateľov na Internetové stránky aj bez uvedenia dôvodu.
  • 3.13.Prevádzkovateľ má právo zmeniť tieto VP, pričom o zmene bude Registrovaný užívateľ informovaný na webovej stránke Prevádzkovateľa. Ak Prevádzkovateľ zmení VP podstatne v neprospech Registrovaného užívateľa, oznámi to minimálne 1 mesiac vopred elektronickou poštou, alebo službou krátkych správ (SMS). Ak dôjde k podstatnej zmene VP v neprospech Registrovaného užívateľa a Registrovaný užívateľ s touto zmenou nesúhlasí, má možnosť odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy z tohto dôvodu Registrovaný užívateľ nemá, ak dôjde k zmene podmienok zmluvy, ktorá je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.
  • 3.14.Prevádzkovateľ má právo zmeniť tieto VP vo vzťahu k Užívateľom Internetových stránok bez predchádzajúceho upozornenia.
  • 3.15.Všetky vzťahy osobitne neupravené VP sa riadia príslušnými právnymi predpismi SR, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. VP sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY K SLUŽBE

Stiahnuť formulár (formát PDF – Acrobat Reader)